What is Online Safety?

Онлайн безопасността е термин, който ще намерите често в този портал и който може да се дефинира по много начини. Според Уикипедия онлайн безопасността е:

Знанието как да се осигури възможно най-голяма лична безопасност на потребителя от съществуващите рискове за личната му информация и собственост, свързани с употребата на интернет, и предпазването му от всякакви компютърни престъпления. Wikipedia definition

В свят, в който образованието разчита все повече на технологиите и дигиталните инструменти, е от съществено значение училищата да осигуряват онлайн среда, в която учениците и училищният персонал да се възползват максимално от възможностите, които предоставя интернет, като същевременно бъдат предпазени от рисковете.

Как можем да го направим?

Целта на нас, екипа на Знака за онлайн безопасност eSafety, е да помогнем на училищата да адресират всички аспекти на онлайн безсопасността на учениците, родителите и училищния персонал. Чрез процеса по акредитация на Знака за онлайн безопасност можете да оцените онлайн безопасността на Вашето училище по набор от критерии, които да определят силните и слабите ви страни в това отношение и да очертаят аспектите на онлайн безопасността, в които има нужда от подобрения. Подходът на Знака за онлайн безопасност eSafety включва три основни области на онлайн безопасността: инфрастуктурата, политиките и практиките.

Инфраструктурата

Интернет носи много ползи и предоставя големи възможности, но също така крие и рискове. Наред с позитивното съдържание онлайн съществуват и много проблематични сайтове, от които всяко училище би следвало да предпазва учениците си. Филтрирането и следенето на съдържанието са два метода, които училищата могат да прилагат, за да постигнат това, но това, разбира се, е само частично решение. Обучението на децата също е много важно.

Някои примери за оценка по критериите в тази област:

 • Дали училищната мрежа е сигурна и безопасна?
 • Ползвате ли услугите на сигурен доставчик на интернет?
 • Използвате ли продукт за филтриране/ мониторинг на онлайн съдържание?

Политиките

Училищата имат политики за всичко в наши дни, но тези политики са ефективни само тогава, когато действително отразяват това, което се случва в училището. Важно е и да се има предвид, че нещата се променят и е необходимо политиките да се обновяват регулярно. Това е особено важно, когато става дума за онлайн безопасността. Всички заинтересовани страни (учениците, педагогическия перонал и родителите) би следвало да бъдат включени в създаването и актуализирането на тези политики, ако искаме те да бъдат ефективни и наистина да помагат да се създаде и поддържа безопасна среда за учениците и училищния персонал.

Някои примери за оценка по критериите в тази област:

 • Има ли училището набор от стабилни политики и успешни практики?
 • Имате ли приемлива политика за употребата на дигитални устройства? Всички ли са запознати с нея?
 • Вашата политика срещу училищния тормоз отразява ли и онлайн тормоза?
 • Има ли ефективни санкции за нарушаване на политиката на училището?
 • Назначен ли е в училището координатор по онлайн сигурността?

Практиките

Дори и най-доброто филтриране на света не е достатъчно, за да защити децата и младите хора, когато са онлайн. Например стотици видеоклипове се качват в YouTube всяка минута, поради което, освен от филтриране и мониторинг на онлайн съдържанието, има нужда и от обучение и подготвяне на децата и младежите за рисковете в интернет и начините да се предпазят от тях.

When something goes wrong, do pupils know what to do? Are they aware of how to report something – not just to a teacher or parents but also to the owner of the site they are using?

Education is crucial and needs to be age appropriate, progressive and embedded across the curriculum. Online safety cannot be seen as a bolt on. It cannot be taught effectively as a one-off assembly or “online safety day”.

Some example of assessment criteria in this area:

 • Do children receive e-safety education - where, how?
 • Are staff – including support staff – trained?
 • Do you have a single point of contact in the school?
 • Do the leadership team and school governors have adequate awareness of the issue of e-safety?