What is Online Safety?

eSafety, internet safety nebo online safety (eSafety, internetová bezpečnost nebo online bezpečnost) jsou termíny, se kterými se na této webové stránce budete setkávat velice často a mohou být definovány mnoha způsoby. Wikipedia uvádí, že online safety

je schopnost v maximální možné míře chránit bezpečí uživatele před bezpečnostními riziky online prostředí, zajistit soukromí informací a dat spojených s užívání m internetu a ochránit uživatele před projevy kybernetické kriminality. Wikipedia definition

Ve světě, kde je vzdělávání stále více závislé na technologiích a online nástrojích, je nutné, aby školy nabízely online prostředí, kde studenti a zaměstnanci mohou naplno využívat možností současného internetu a jeho technologií a přitom byli chráněni před jeho riziky.

Jak toho můžeme dosáhnout?

Projekt eSafety Label si klade za cíl pomoci školám ve všech oblastech online bezpečnosti pro žáky, rodiče a zaměstnance. Díky akreditačnímu procesu eSafety Label můžete vyhodnotit úroveň online bezpečnosti na vaší škole z pohledu celé řady kritérií, posoudit její slabé a silné stránky a zaměřit se na její apekty, které byste rádi do budoucna dále rozvíjeli a posilovali. Přístup hodnocení eSafety Label postihuje tři odlišné oblasti online bezpečnosti – infrastrukturu, politiku a praxi.

Infrastruktura

Internet přináší obrovské množství výhod a příležitostí, ale také i rizika. Kromě pozitivního obsahu se na internetu nachází velké množství stránek s problematickým obsahem, před chterým by školy měly své žáky chránit. Mohou za tím účelem používat metody filtrování a monitoringu, je to ale jen částečné řešení. Velmi důležité v této oblasti je také vzdělávání.

Příklady hodnotících kritérií v této oblasti:

 • je školní síť bezpečná a spolehlivá?
 • využívá škola spolehlivého (akreditovaného, ověřeného) poskytovatele internetu?
 • používá škola nástroje pro monitoring a filtraci internetového obsahu?

Politika a podmínky užívání

V současnosti mají školy vypracovaná pravidla pro veškeré své aktivity včetně individuálních školních řádů. Tato pravidla jsou efektivní v případech, kdy zohledňují aktuální situaci ve škole nebo organizaci. Je také důležité včas reagovat ne měnící se situaci a pravidla by tomu měla být přizpůsobována. Je tedy potřebné je pravidelně revidovat, zvlášť v případech online bezpečnosti. Na tvorbě a úpravách podmínek užití a bezpečnostních politikách by se měli společně podílet všichni klíčoví partneři z řad žáků, zamšstnanců a rodičů. Jen tak lze docílit efektivity a reálné pomoci pravidel, které pomohou vytvořit a udržovat bezpečné prostředí pro žáky a zaměstnance.

Příklady hodnotících kritérií v této oblasti:

 • má škola k dispozici dostatečně silný seznam pokynů, nařízení, podmínek užívání a praktických postupů?
 • disponuje škola akceptovatelnými podmínkami užívání (AUP)? Jsou si jich všichni vědomi?
 • obsahují pravidla pro prevenci a řešení šikany také téma kyberšikany?
 • jsou definovány účinné postihy za porušování pravidel?
 • má škola či organizace zvoleného koordinátora e-safety (online bezpečnosti)?

Praxe

Ani ten nejlepší nástroj filtrování na světe není dostatečný pro ochranu dětí a mládeže, která vstupuje do světa online. Např. na videoserver YouTube se každou minutu nahrávají stovky hodin videa, což je jeden z důvodů, proč jde vzdělávání ruku v ruce s filtrací a monitoringem.

Pokud něco nefunguje, umí si žáci poradit? Ví, co mají dělat? Mají povědomí o tom, kde události nahlásit? A nejde jen o sdělení incidentu učiteli či rodičům, ale také vlastníkovi či provozovateli stránky, kde k incidentu došlo.

Vzdělávání je zcela zásadní pro rozvoj jedince a musí být přiměřené věku, progresivní a zapracované v učebních osnovách. Online bezpečnost nemůže být považována za úzce specifickou záležitost, kterou lze vyučovat prostřednictvím jednorázových akcí, jako např. dne online bezpečnosti.

Příklady hodnotících kritérií v této oblasti:

 • absolvují děti také vzdělávání v oblasti e-safety (online bezpečnosti)? Kde, jaké?
 • jsou zaměstnanci včetně podporujících profesí školeni?
 • existuje ve škole kontaktní místo?
 • má vedení školy a správci dostatečné povědomí v otázkách online bezpečnosti (e-safety)?